Członkostwo Chorwacji w Strefie Schengen i strefie euro


Podczas debaty „To jest Europa” , która odbyła się 22 czerwca w Brukseli, europosłowie wyrazili poparcie dla wprowadzenia przez Chorwację euro jako obowiązującej waluty i przystąpienia tego kraju do strefy Schengen.
W czerwcu Komisja Europejska orzekła, że Chorwacja może przystąpić do strefy euro:
Zdaniem Komisji Chorwacja spełnia cztery nominalne kryteria konwergencji, a jej ustawodawstwo jest w całości zgodne z wymogami Traktatu i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych/EBC.

Źródło: politico.eu


4 gospodarcze kryteria konwergencji to:

1. Stabilne ceny
Stopa inflacji może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację 3 najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich.
2. Długotrwała równowaga finansów publicznych
Zainteresowane państwo nie powinno być objęte procedurą nadmiernego deficytu.
3. Stabilny kurs walutowy
Zainteresowane państwo musi od co najmniej 2 lat uczestniczyć w mechanizmie kursowym (ERM II). W tym czasie jego waluta nie może wykazywać silnych wahań względem centralnego kursu ERM II, a jej dwustronny centralny kurs nie może być obniżany względem euro.
4. Stabilne długoterminowe stopy procentowe
Długoterminowe stopy procentowe mogą najwyżej o 2 punkty procentowe przekraczać stopy 3 najstabilniejszych pod względem cen państw członkowskich.

Źródło: hnb.hr

Na początku tego roku premier Plenković ogłosił, że kuna chorwacka pozostanie oficjalną walutą Chorwacji do 2023 roku, jednak już 5 września kraj wejdzie w okres przejściowy, a ceny będą eksponowane zarówno w kunach, jak i euro.
Europosłowie reprezentujący grupy polityczne w swoich wystąpieniach popierali przyjęcie przez Chorwację euro jako obowiązującego środka płatniczego, a także jej przystąpienie do strefy Schengen.
Wzywali jednak Chorwację do bardziej efektywnej alokacji funduszy unijnych, aktywniejszej walki z korupcją oraz wdrożenia wyższego poziomu standardu praw człowieka na zewnętrznych granicach.
Rada Unii Europejskiej wszczęła procedury dotyczące włączenia Chorwacji do strefy Schengen:
Jeśli unijna administracja pozytywnie zaopiniuje kandydaturę, od 1 stycznia dla turystów z Polski (i nie tylko:) znikną uciążliwe kontrole dokumentów na granicach lądowych i morskich, a od 26 marca kontrole znikną także na lotniskach.