Jednym z najbardziej popularnych form działalności gospodarczej dla początkujących przedsiębiorców oraz pracowników zdalnych w Chorwacji jest tzw. paušalni obrt.

Alex Knight/Unsplash

5 rzeczy, o których warto wiedzieć przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej w Chorwacji

  1. Obrt otrzymuje nr. PESEL/NIP (OIB) od swojego założyciela
  2. Założyciel – osoba fizyczna prowadząca obrt – działalność gospodarczą, za wynikłe z niej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, nawet prywatnym.
  3. Po wpisaniu do Rejestru Działalności Gospodarczej (chorw. Obrtni registar), w ciągu 8 dni po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego (chorw. porezna uprava), ustalonego według miejsca zamieszkania, by złożyć wniosek (formularz RPO) o wpis do Rejestru Podatników Podatku Dochodowego (chorw. Registar poreznih obveznika ), wyznaczając w nim m.in. oczekiwany roczny dochód.
  4. Przedsiębiorca, którego obroty w okresie rozliczeniowym nie przekraczają kwoty 300.000,00 HRK jest zwolniony z podatku VAT (chorw. PDV) i przysługuje mu prawo do płacenia podatku dochodowego ryczałtem (chorw. “paušalno” -> “paušalni obrt”).
  5. Innymi słowy przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, ma możliwość wyboru między płaceniem podatku na podstawie ewidencji księgowych a zryczałtowaną formą opodatkowania (pod warunkiem, że nie jest wpisany do Rejestru Podatników VAT).

Co wybrać?

To zależy od działalności, którą przedsiębiorca zamierza wykonywać oraz od wynikających z niej oczekiwanych kosztów.
Na przykład, dla przedsiębiorcy, który będzie wykonywać działalność, która nie wymaga nabycia materiałów lub większych inwestycji w środki trwałe (np. działalności takie jak programowanie komputerowe, usługi konsultingowe, usługi sprzątania itd.) korzystniejsza będzie opcja płacenia podatku ryczałtem.

Bruca Mars/Unsplash

Z drugiej strony, dla przedsiębiorcy, który będzie wykonywać działalność handlową lub inną działalność, z której wynikają codzienne koszty nabycia towarów lub materiałów, wymagającą środków trwałych o znacznej wartości (na podstawie której przedsiębiorca będzie ponosić znaczne koszty amortyzacji), prawdopodobnie bardziej opłacalne będzie obliczanie podatku na podstawie ewidencji księgowych.
Od sposobu opodatkowania wybranego przez przedsiębiorcę zależy również wysokość podatków i składek.

Obowiązki w zakresie płacenia podatków i składek

Łączna miesięczna kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy płacącego podatek na podstawie ewidencji księgowych wynosi 2.262,65 HKR (w 2022 r.), podczas gdy obowiązek płacenia podatku dochodowego nastąpi dopiero po złożeniu zeznania podatkowego.

W ciągu pierwszego roku wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Po upłynięciu okresu rozliczeniowego (roku kalendarzowego) przedsiębiorca ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe (formularz DOH) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego następnego roku, zawierające ostatecznie ustaloną wysokość podatku dochodowego z działalności gospodarczej (według stawki podatku wynoszącej 24% lub 36%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu). Po złożeniu pierwszego zeznania podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek wpłacania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Działalność gospodarcza ze zryczałtowaną formą opodatkowania (chorw. paušalni obrt)

Przedsiębiorca, który wybrał zryczałtowaną formę opodatkowania (pod warunkiem spełnienia wszystkich wyznaczonych warunków) ma obowiązek comiesięcznego opłacania składek w łącznej kwocie 1.392,40 HKR (w 2022 r.). Podatek dochodowy, ustalony Decyzją o wysokości podatku wydanej przez urząd skarbowy, przedsiębiorca płaci kwartalnie, czyli co trzy miesiące. Stawka podatku wynosi 10% określonej podstawy opodatkowania, którą stanowi roczny zryczałtowany dochód, uzależniony od rocznych przychodów. Do tego należy także doliczyć także tzw. prirez, czyli podatek lokalny, który np. w Zagrzebiu wynosi 18%.


Tak jak widać na zdjęciu, przedsiębiorca, który wybrał zryczałtowaną formę opodatkowania (paušalni obrt), którego całkowite roczne przychody nie przekraczają kwoty 85.000,00 HRK rocznie płaci podatek dochodowy w wysokości 1.275,00 HRK (w Zagrzebiu, wraz z podatkiem lokalnym: 1.504,50)
Podatek od przychodów w przedziale od 85.000,00 HRK do 115.000,00 wynosi 1.725,00 HRK (w Zagrzebiu 2.035,50)
Podatek od przychodów w przedziale od 115.000,00 HRK do 149.500,00 HRK wynosi 2.242,50 HRK (w Zagrzebiu 2.646,15)
Podatek od przychodów w przedziale od 149.500,00 HRK do 230.000,00 wynosi 3.450,00 HRK (w Zagrzebiu 4.071,00 )
Podatek od przychodów w przedziale od 230.000,00 HRK do 300.000,00 HRK wynosi 4.500,00 HRK (w Zagrzebiu 5.310,00)

Sezonowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorca ma również możliwość założenia sezonowej działalności gospodarczej (chorw. sezonski obrt), co oznacza, że zostanie zwolniony z obowiązku płacenia składek w okresie, kiedy nie będzie wykonywać działalności gospodarczej.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Chorwacji

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek płacenia stałych składek (na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne), które wynoszą 2.074,05 HRK lub 1.340,43 HRK w przypadku zryczałtowanej formy opodatkowania. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca w poszczególnym miesiącu pracuje i osiąga przychody, czy nie, jest on zobowiązany do wpłacenia stałych składek w wyznaczonej kwocie. Obniżenie składek nie jest możliwe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

NordWood Themes/Unsplash

Inne koszty dla działalności gospodarczej

Roczne koszty stałe dla działalności gospodarczej:

  1. Opłata za członkostwo w Chorwackiej Izbie Działalności Gospodarczej (chorw. HOK – Hrvatska obrtnička komora) wynosi 76,00 HRK miesięcznie. Przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia opłaty za członkostwo HOK w trakcie pierwszego roku wykonywania działalności.
  2. Opłata pobierana przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczna – w zależności od miejsca rejestracji działalności gospodarczej oraz od rodzaju wykonywanej działalności (dla niektórych działalności zniesiono obowiązek opłaty – tutaj można sprawdzić szczegóły https://www.zakon.hr/…/Zakon-o-%C4%8Dlanarinama-u… ).

Chciałbyś założyć działalność gospodarczą lub spółkę z o.o. w Chorwacji i potrzebujesz pomocy?
Napisz do mnie pod adres natalia@zielinskacrobiz.eu.